Preglednost, jasnost, zaupanje

Opravljamo zakonsko predpisane in prostovoljne revizije posamičnih in konsolidiranih računovodskih izkazov, pripravljenih v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi ali Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP/IFRS).

Naš pristop k reviziji temelji na visoko razviti metodologiji, ki je skladna z Mednarodnimi standardi revidiranja, podprta s posebej razvitim računalniškim orodjem in se osredotoča na:

  • temeljito razumevanje poslovanja naročnika, tako glede zunanjih vplivov in notranje organizacije kot glede glavnih poslovnih tveganj;
  • ocenjevanje tveganj pomembnih napak in kontrol, ki so vzpostavljene za njihovo preprečevanje;
  • izbiranje primernih postopkov za pridobivanje zagotovil glede pomembnih postavk računovodskih izkazov;
  • nadzor in pregled opravljenih postopkov, da se zagotovi, da so bili izbrani postopki izvedeni in na njihovi podlagi sprejeti ustrezni sklepi;
  • oblikovanje mnenja in poročanje v skladu z zakonom in izbranimi računovodskimi standardi.