Dogovorjeni postopki

Pri poslih opravljanja dogovorjenih postopkov se revizor zaveže, da bo za naročnika opravil postopke revizijske narave, o katerih se bo dogovoril z naročnikom. V tem primeru mora prejemnik poročila na podlagi opravljenih dogovorjenih postopkov in dejanskega stanja, o katerem revizor poroča, sam oblikovati sklepe oz. zaključke, saj revizor ne izrazi nikakršnega zagotovila.

Poročilo je omejeno le na stranke, ki so se dogovorile o postopkih, ki naj bi bili opravljeni, saj bi si drugi, ki ne poznajo razlogov za postopke, ugotovitve lahko napačno razlagali. Tudi v tem primeru se revizor največkrat poslužuje analitičnih postopkov, poizvedovanja, opazovanja, pregledovanja in preračunavanja.

V praksi se posli dogovorjenih postopkov največkrat izvajajo v zvezi s pregledom poravnanih obveznosti do dobaviteljev, evidentiranju ter izpolnjevanju obveznosti skladno s pogodbo, pregledu izterljivosti terjatev, evidentiranju blagajniških prejemkov in pri podobnih poslih, kjer želi naročnik oz. tretja oseba ugotoviti dejansko stanje.