Izredne revizije

Izredne revizije so opredeljene v Zakonu o gospodarskih družbah.

Izrednega revizorja imenuje sodišče na predlog delničarjev, če obstaja vzrok za domnevo, da:

  • so v računovodskih izkazih, ki se sestavni del letnega poročila, posamezne postavke bistveno podcenjene, ali
  • priloge k računovodskim izkazom, ki so sestavni del sprejetega letnega poročila, ne vsebujejo predpisanih pojasnil ali so nepopolne in poslovodstvo na skupščini delničarjem ni dalo manjkajočih pojasnil, čeprav so delničarji zahtevali dodatna pojasnila in zahtevali, da se njihova vprašanja vključijo v zapisnik.

Šteje se, da so sredstva podcenjena, če so v računovodskih izkazih ovrednotena po nižjih vrednostih, obveznosti do virov sredstev pa, če so izkazane v višji vrednosti od tiste, po kateri bi morale biti ovrednotene skladno z računovodskimi predpisi ali zakonodajo.

Izredni revizor pripravi pisno poročilo z ugotovitvami in ga predloži poslovodstvu in sodišču, poslovodstvo pa ga nato predloži nadzornemu svetu in uvrsti na dnevni red naslednje skupščine.