Pristop po meri kupcev in prodajalcev

Naše osebje je usposobljeno da prepozna in razume ključna tveganja in priložnosti ter nosilce dodane vrednosti, ki so bistveni za naše naročnike. Obseg naših storitev izbiramo in prilagajamo  za vsakega naročnika posebej, glede na strateške cilje, pogajalske priložnosti in poslovno učinkovitost.

Naš pristop k skrbnemu pregledu presega računovodsko analizo in se osredotoči tudi na natančno oceno poslovnih tveganj. Ta pristop podpirajo naslednji postopki:

  • razvoj celostnih delovnih načrtov, ki zagotavljajo kvalitetno oceno poslovnih rezultatov, ter uskladitev prostih denarnih tokov;

  • ocena ključnih sestavin obratnega kapitala;

  • analize in povezava prihodkov od prodaje in poslovnega izida, kjer je vsak korak analitično podkrepljen;

  • temeljita analiza dobičkonosnosti po posameznih poslovnih segmentih, kupcih, proizvodih in storitvah, ki je pogosto ključnega pomena pri sprejetju odločitve o investiranju;

  • posebno pozornost posvečamo rezervacijam in časovnim razmejitvam izkazanih v bilanci stanja; razumevanje vseh obveznosti v bilanci stanja in izvenbilančnih postavk, kot tudi kvalitete sredstev je ključno za izračun končne prevzemne cene.