Konsolidirani računovodski izkazi

Izobraževanje in svetovanje

Izobražujemo in svetujemo pri organizaciji in izdelavi konsolidiranih računovodskih izkazov in letnih poročil v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi in Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.

Poročevalski paket za učinkovito izdelavo konsolidiranega letnega poročila

V skladu s potrebami naročnikov izdelamo večjezične računalniško podprte poročevalske pakete za zbiranje podatkov za konsolidiranje, izdelavo konsolidiranih letnih poročil ter izvajanje kontrolinga podjetij v skupini.