• Tudi majhne družbe bodo po novem potrebovale revizorje
Nasvet:

Tudi majhne družbe bodo po novem potrebovale revizorje

19 december 2016

Mateja Vrankar , Direktorica / Partner |

Ste majhna družba in imate opredmetena osnovna sredstva v računovodskih izkazih merjena po revalorizirani vrednosti? Vrednotite netržne finančne instrumente ter naložbene nepremičnine po pošteni vrednosti?

Če je vaš odgovor pritrdilen, vas pri pripravi računovodskih izkazov že za leto 2016 čakajo spremembe…

ZAKAJ?

Sprememba  Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) določa, da mora revizor opraviti preiskavo računovodskih izkazov vseh majhnih družb, ki  po pripoznanju merijo opredmetena osnovna sredstva po revalorizirani vrednosti ali vrednotijo finančne instrumente, za katere ni objavljene cene na organiziranem trgu, vključno z izvedenimi finančnimi instrumenti, ter naložbene nepremičnine po pošteni vrednosti.

Preiskavo računovodskih izkazov mora opraviti pooblaščeni revizor in izraziti mnenje v skladu z mednarodnimi revizijskimi standardi. Preiskava letnih računovodskih izkazov mora biti izvedena v roku šestih mesecev po koncu poslovnega leta.

KAJ JE PREISKOVANJE?

Revizor posle preiskovanja opravi v skladu z Mednarodnim standardom poslov preiskovanja 2400 s katerim izrazi sklep, katerega namen je povečati stopnjo zaupanja predvidenih uporabnikov v pripravo računovodskih izkazov organizacije.

Posli preiskovanja zajemajo predvsem poizvedovanje in analitične postopke, da revizor lahko pridobi zadostne in ustrezne dokaze kot podlago za sklep o celoti računovodskih izkazov. Preiskovanje računovodskih izkazov je posel dajanja omejenega zagotovila.

Med pridobivanjem zadostnih in ustreznih dokazov kot podlage za sklep o celoti računovodskih izkazov revizor načrtuje in opravlja poizvedovanja in analitične postopke, tako da:

•  obravnava vse pomembne postavke v računovodskih izkazih, vključno z razkritji, in

•  se osredotoči na obdelavo tistih področij v računovodskih izkazih, na katerih se utegnejo pojaviti pomembno napačne navedbe.

Kljub temu, da je vzrok za izvedbo preiskovanja računovodskih izkazov uporabljena metoda vrednotenja nepremičnin oz. finančnih instrumentov, se preiskovanje in poročilo izdela za računovodske izkaze kot celoto.

Revalorizirani zneski so praviloma veliki, zato so z vidika preiskovanja računovodskih izkazov za revizorja pomembni. Revizor se mora v vrednost revaloriziranja še posebej prepričati. Zato bo pri opravljanju preiskovanja revizor praviloma izhajal iz cenitvenega poročila, ki je osnova za izkazovanje revaloriziranih oz. poštenih vrednosti nepremičnin. V tem primeru se mora revizor prepričati, da je opravljeno delo ocenjevalca ustrezno in strokovno. Zaradi tega je potrebno pridobiti cenitev pooblaščenega ocenjevalca vpisanega v register pooblaščenih ocenjevalcev pri Slovenskem inštitutu za revizijo.

Prevrednotovanje oz. revaloriziranje mora biti tudi dovolj redno, da se knjigovodska vrednost ne razlikuje bistveno od tiste, ki bi se ugotovila z uporabo poštene vrednosti na dan bilance stanja.

Da vas čas ne bo prehitel in da bo ob oddaji računovodskih izkazov vse tako kot mora biti, vam predlagamo, da si pravočasno zagotovite pomoč ustreznega pooblaščenega revizorja in ocenjevalca vrednosti. Kontaktirajte nas in z veseljem vam pomagali.