• MSRP 15 Prihodki iz pogodb s kupci
Nasvet:

MSRP 15 Prihodki iz pogodb s kupci

24 januar 2016

MSRP 15  Prihodki iz pogodb s kupci - standard, ki prinaša pomembne in zahtevne novosti glede pripoznavanja prihodkov

5 korakov za pripoznavanje prihodkov iz pogodb s kupci:

 

MSRP 15 – Prihodki iz pogodb s kupci je bil objavljen v maju 2014 in naj bi se začel uporabljati za poslovno leto, ki se prične 1.1.2017. Trenutno je v obravnavi predlog, da se ta datum prestavi na 1.1.2018, standard pa mora sprejeti tudi EU. MSRP 15, katerega besedilo skupaj z napotki za uporabo in primeri zajema 341 strani, nadomešča MRS 18 in 11, SOP-31 in OPMSRP 13,15 in 18, ki zajemajo zgolj 77 strani, kar kaže, da je precej bolj zahteven in vsebuje veliko pomembnih novosti. Na prvi pogled se sicer zdi, da bo vplival le na omejen krog podjetij oziroma dejavnosti, kot so telekomunikacije, mediji, gradbeništvo, nepremičnine, vendar se bo pripoznavanje prihodkov med drugimi spremenilo tudi za tiste, ki ponujajo produkte, sestavljene iz več sestavin (stroj z montažo in podaljšano garancijo, avto z garancijo, servisom in zavarovanjem) ali z možnostjo plačila v obdobju daljšem od enega leta, v primerih, ko je cena odvisna od uresničitve določenih pogojev, ko kupec dobi popust ali lahko vrne blago, ko kupci zbirajo točke zvestobe, standard pa zajema še vrsto drugih poslovnih primerov in praks.

Namen prenovljenega standarda je podati robusten okvir za pripoznavanje prihodkov iz pogodb s kupci, z jasnimi načeli in poglobljenimi razkritji, kar naj vodi v izboljšano primerljivost prihodkov med družbami, panogami in kapitalskimi trgi. Osnovno načelo okvira je, da pripoznavanje prihodkov odraža prenos proizvodov in storitev na kupca v znesku, ki odraža nadomestilo za katerega podjetje pričakuje, da je do njega upravičeno, v zameno za te proizvode in storitve. Da bi to dosegli, MSRP 15 predpisuje uporabo petih korakov.

Korak 1 - identifikacija pogodbe

Pogodba je lahko ustna, pisna ali implicitno izhaja iz poslovnih navad in običajev, izpolnjevati pa mora vsa naslednja sodila:

 • imeti mora trgovalno vsebino (zaradi pogodbe se bodo spremenili tveganje, trajanje ali znesek bodočih denarnih tokov)

 • vse pogodbene stranke so potrdile pogodbo in so zavezane izpolniti vsaka svoje obveze

 • podjetje lahko prepozna pravice vsake pogodbene stranke glede proizvodov ali storitev, ki bodo predani

 • podjetje lahko prepozna plačilne pogoje za proizvode ali storitve, ki bodo predani

 • verjetno je, da bo podjetje dobilo znesek nadomestila v zameno za proizvode ali storitve, ki jih bo predalo.

Ta sodila se uporabljajo za vsako posamezno pogodbo s kupcem. Vendar pa je treba posamezne pogodbe, ki so sklenjene z isto stranko istočasno ali skoraj istočasno, združiti in pripoznati kot eno pogodbo, če velja eno od naslednjega:

 • pogodbe so sklenjene kot paket z enim trgovalnim ciljem

 • nadomestilo iz ene pogodbe je odvisno od druge pogodbe

 • proizvodi ali storitve, ki jih je treba dobaviti v skladu s pogodbami predstavljajo eno izvršitveno obvezo in niso različni, kot opisano v nadaljevanju.

Korak 2 - identifikacija  ločenih izvršitvenih obvez

Izvršitvena obveza je obljuba kupcu zagotoviti proizvode ali storitve. Vsak obljubljeni proizvod ali storitev je obravnavan kot samostojna izvršitvena obveza, če je različen. Različen je takrat, če ima lahko kupec koristi od proizvoda ali storitve same ali skupaj z drugimi dejavniki, ki so mu brez težav in neodvisno na voljo in je obljuba za prenos storitve ali proizvoda ločljiva od ostalih obljub v pogodbi. Če ti pogoji niso izpolnjeni je treba združiti proizvode ali storitve v skupke, ki so kot skupki različni. Primeri pogodb, ki vsebujejo več ločenih, različnih proizvodov in storitev (izvršitvenih obvez) so paketi telekominikacijskih operaterjev, pogodbe za dobavo in vzdrževanje računalniške opreme, prodaja blaga v okviru programov zvestobe, prodaja avta skupaj z zavarovanjem in večletnim servisom, prodaja aparatov in strojev z montažo ali garancijo in/ali servisom, ki obsega več kot le zakonsko zahtevane pogoje. Kupca zanima le skupna cena blaga in storitve, računovodja pa mora za potrebe knjigovodskega evidentiranja identificirati posamezne sestavne dele prodajne pogodbe.

Korak 3 - določitev cene

Cena je znesek nadomestila, ki ga podjetje pričakuje v zameno za predajo obljubljenih proizvodov ali storitev. Cena je lahko fiksna ali spremenljiva. MSRP 15 podaja usmeritve za obravnavanje spremenljivega nadomestila, nedenarnih nadomestil (poštena vrednost nedenarnega nadomestila), določitve cene v primeru obstoja pomembne sestavine financiranja v pogodbi (upoštevanje časovne vrednosti denarja) in obračunavanje morebitnih nadomestil, plačljivih kupcu (npr programi točk zvestobe). Nadomestilo je lahko spremenljivo zaradi vrste razlogov, vključno s popusti, rabati, bonusi itd. Če je nadomestilo spremenljivo mora podjetje oceniti višino nadomestila. Ocenjeni prihodki se lahko pripoznajo samo takrat, ko je zelo verjetno, da ne bo prišlo do dogodkov, ki bi vodili v zmanjšanje ali odpravo prihodkov.

V kolikor pogodba predvideva plačilo nadomestila v obdobju, daljšem od enega leta je potrebno ceno razdeliti na nadomestilo in na obresti (sestavina financiranja).

Korak 4 - razporeditev cene na izvršitvene obveze

Pri pogodbah, ki vključujejo več izvršitvenih obvez podjetje razporedi ceno na posamezne obveze na osnovi relativnih samostojnih cen proizvodov ali storitev. Če ni na razpolago samostojnih prodajnih cen je potrebno narediti oceno s pomočjo bodisi prilagoditve tržnih cen, z metodo pričakovanih stroškov s pribitkom ali metodo preostanka (skupna cena posla zmanjšana za vsoto samostojnih prodajnih cen drugih proizvodov ali storitev obljubljenih v pogodbi). Morebitne popuste je prav tako potrebno razporediti k cenam posameznih proizvodov in storitev ali sorazmerno med njih.

Korak 5 - pripoznanje prihodkov ko je izpolnjena izvršitvena obveza

Prihodek se pripozna v trenutku, ko podjetje izpolni izvršitveno obvezo. To je takrat, ko podjetje na kupca prenese obvladovanje nad proizvodom ali storitvijo. Obvladovanje pomeni, da kupec lahko usmerja uporabo sredstva in prejema vse bistvene koristi iz sredstva ter lahko tudi prepreči drugim uporabo in prejemanje koristi iz sredstva.

Do prenosa obvladovanja lahko pride v določenem trenutku ali v določenem obdobju. Pri pogodbah, kjer prodajalec izvaja storitev skozi daljše časovno obdobje, se prihodki pripoznajo razporejeno skozi obdobje izvajanja storitve vendar le, če je izpolnjeno eno naslednji sodil:

 • kupec istočasno sprejme in porabi koristi izvedbe podjetja med samim izvajanjem (primer: letna pogodba za izvajanje storitev dnevnega čiščenja prostorov; kupec pripozna prihodke vsak mesec v višini 1/12 letne pogodbene cene)

 • izvajanje podjetja ustvarja ali povečuje sredstvo (npr nedokončana proizvodnja), ki ga kupec obvladuje med nastajanjem ali povečevanjem (primer: gradnja stavbe na zemljišču, ki je v lasti kupca, izdelava računalniških programov znotraj IT infrastrukture kupca)

 • izvajanje podjetja ne ustvarja sredstva, ki ga lahko podjetje uporablja za druge namene in ima podjetje izterljivo pravico do plačila za do zdaj dokončano izvajanje.

V vseh drugih primerih je dovoljeno pripoznati prihodke šele na konci izvajanja.

MSRP 15 prinaša spremembe glede pripoznavanja prihodkov pri velikem številu dejavnosti, predvsem tam, ko imama opravka z dolgoročnimi pogodbami ter produkti, sestavljenimi iz več vrst proizvodov in storitev. V telekomunikacijah bo potrebno na primer za pakete, kjer kupec prejme aparat, telefonske pogovore, SMS sporočila in druge storitve razdeliti paket na posamezne sestavne dele, določiti njihove cene ter za aparat pripoznati prihodke in nabavno  vrednost prodanega blaga v času izročitve aparata, prihodke od pogovorov in drugih storitev, ki jih zajema paket pa pripoznati v ocenjenem času trajanja paketa. Prodajalci avtomobilov, ki prodajo avto skupaj s petletno garancijo in brezplačnim servisom ter kasko zavarovanjem bodo morali za potrebe računovodenja določiti ločeno ceno za avto, kasko zavarovanje ter podaljšano garancijo in servis ter pripoznati prihodek od prodaje avta v trenutku ko obvladovanje avta preide na kupca, prihodke od prodaje kasko zavarovanja, garancije in servisa pa v pogodbenem obdobju trajanja teh storitev.

Pri prvi uporabi MSRP 15 je potrebno standard v celoti upoštevati, vključno z učinki za nazaj za vse pogodbe s kupci, ki v začetku poslovnega leta še niso do konca izpolnjene. Prehodna določila glede primerjalnih podatkov dopuščajo dve možnosti: uporabo MSRP 15 za nazaj s prilagoditvijo začetnih stanj predhodnega poslovnega leta ali pa vključitev kumulativnega učinka prilagoditev v začetno stanje kapitala tekočega poslovnega leta. V tem primeru primerjalni podatki o prihodkih ostanejo skladni s predhodno veljavnimi standardi, učinek zaradi prehoda pa nikoli ni vključen v izkaz poslovnega izida. Ker so nagrade, bonusi, bančne zaveze, ključni kazalniki poslovanja pogosto vezani na višino prihodkov, izkazanih v izkazu poslovnega izida v več obdobjih, je utemeljeno pričakovati, da bodo poslovodstva, lastniki in drugi deležniki dali prednost uporabi MSRP 15 za nazaj, torej tudi uporabi MSRP 15 za primerjalne podatke.

Glede na popolnoma nov pristop k pripoznavanju prihodkov, predvsem pri ločevanju posameznih proizvodov in storitev v primerih sestavljenih proizvodov in  storitev kot tudi pri določanju cen teh proizvodov in storitev je priporočljivo, da se podjetja čim prej podrobno seznanijo z zahtevami MSRP 15. Tako bodo imela dovolj časa za pripravo ustreznih informacijskih rešitev in morebiti tudi za drugačno oblikovanje in trženje svojih produktov in storitev.