• Mega interventni zakon - Ukrepi, ki se navezujejo na delovna razmerja
Nasvet:

Mega interventni zakon - Ukrepi, ki se navezujejo na delovna razmerja

07 april 2020

Državni zbor Republike Slovenije sprejel Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP)

V Državnem zboru Republike Slovenije je bil 2. 4. 2020 sprejet Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP), ki za delodajalce prinaša določene interventne ukrepe, ki jih bodo lahko uporabili v zdajšnjih razmerah, seveda pod pogojem, da bodo za te interventne ukrepe izpolnjevali zakonsko določene zahteve. V nadaljevanju na kratko predstavljamo ukrepe, ki se navezujejo na delovna razmerja.

Na podlagi splošnega pravila ZIUZEOP ti ukrepi veljajo od 13.3.2020 do 31.5.2020, če ZIUZEOP ne določa drugače. Dodatno ZIUZEOP določa tudi, da se, če do 15.5.2020 epidemija ne bo preklicana, rok izteka ukrepov, podaljša za 30 dni.

1. Povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo doma in oprostitev plačila prispevkov:

Namen ukrepa je ohranitev delovnih mest, ki bi bila izgubljena zaradi posledic epidemije COVID-19. Iz splošnega namena tega instituta ter interventnega ukrepa po našem mnenju izhaja, da v času izvajanja ukrepa delodajalec ne sme odpovedovati pogodb o zaposlitvi iz poslovnega razloga. ZIUZEOP pa npr. ne določa pogojev, ki se nanašajo na minimalni delež zaposlenih, ki morajo biti vključeni v ta ukrep (30%), glede prepovedi odpuščanja delavcev v določenem obdobju, določb o zamenjavi delavcev na čakanju in zahteve glede opisa poslovnega položaja delodajalca. 

ZIUZEOP tako določa:

  • upravičence, kamor sodijo vsi delodajalci v Republiki Sloveniji, razen neposrednih ali posrednih uporabnikov proračuna Republike Slovenije  ali občine, katerih delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2019 višji od 70 % in delodajalcev, ki opravljajo finančno ali zavarovalniško dejavnost (K skupina po SKD). Dodatno ZIUZEOP določa omejitve tudi pri delodajalcih, ki ne sodijo med navedeni izjemi, in sicer ZIUZEOP določa, da morajo prihodki upravičenega delodajalca v prvi polovici leta 2020 glede na prvo polovico leta 2019 upasti za več kot 20 % in da hkrati prihodki v drugi polovici leta 2020 ne smejo zrasti za več kot 50 % glede na drugo polovico leta 2020. Posebno pravilo glede upada prihodkov in rasti le teh določa ZIUZEOP za delodajalce, ki niso poslovali v celotnem letu 2020.    
  • Trajanje ukrepa je določeno za obdobje od 13.3.2020 do 31.5.2020, z možnostjo podaljšanja za dodatnih 30 dni.
  • Kaj točno ukrep prinaša upravičenim delodajalcem, ki izpolnjujejo zakonsko zahtevane pogoje? Delodajalci bodo oproščeni plačila vseh prispevkov za socialno varnost (tako delavčevih kot delodajalčevih), s posebno vlogo, vloženo pri Zavodu za zaposlovanje, pa bodo lahko zahtevali povračilo stroška nadomestila plače delavca zaradi začasnega čakanja na delo doma. ZIUZEOP določa tudi višino nadomestila plače za te primere (t.j. 80 % osnove, osnova pa se določi kot povprečje zadnjih treh plač). Hkrati je nadomestilo omejeno navzdol, kar pomeni, da delavec mora dobiti najmanj minimalno plačo.
  • Interventni ukrep je omejen tudi navzgor – ugodnosti so limitirane na znesek povprečne plače v Republiki Sloveniji, objavljene za leto 2019

2. Povračilo nadomestila plače delavcem zaradi odsotnosti iz razloga višje sile in oprostitev plačila prispevkov:

Pri interventnem ukrepu, ki se nanaša na nadomestilo plače delavcev, ki so odsotni iz razloga višje sile, veljajo enaka pravila kot pri interventnem ukrepu, ki se nanaša na odsotnost delavca zaradi začasnega čakanja na delo doma. Dodatno pa ZIUZEOP določa še, da ta ukrep velja za tiste delavce, ki dela ne morejo opravljati zaradi višje sile (COVID-19 epidemije), ki je posledica a) obveznosti varstva otrok zaradi zaprtja vrtcev in šol b) drugih objektivnih razlogov, c)  nezmožnosti prihoda na delo zaradi ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej s sosednjimi državami.

3. Oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter krizni dodatek:

Interventni ukrep velja za »delujoče« delavce in delodajalce in je vezan na delavce, ki so vključeni v obvezno zavarovanje na podlagi delovnega razmerja (14. člen ZPIZ-2, z izjemo 5. odstavka tega člena). Ti delodajalci bodo oproščeni plačila prispevkov za PIZ (tako delavčevih kot delodajalčevih) v mesecu aprilu in maju 2020.

Na drugi strani ima delodajalec, ki uveljavi ta interventni ukrep, obveznost izplačila kriznega dodatka v višini 200 EUR. Krizni dodatek ni obremenjen s prispevki za socialno varnost in akontacijo dohodnine.

Za delodajalce ZIUZEOP predvideva tudi oprostitev plačila obrokov akontacije davka od dohodkov pravnih oseb, in sicer za obroke, ki zapadejo v plačilo tekom izvajanja ukrepov po tem zakonu (gre za obroke za april in maj 2020). V tem delu se ne šteje, da so bili ti obroki obračunani.

4. Samozaposleni:

Za samozaposlene, ki izpolnjujejo zakonske pogoje, je določeno, da bodo imeli pravico do izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka, ki se bo izplačal za marec, april in maj 2020.

Dodatno pa je določena oprostitev plačila prispevkov za socialna zavarovanja (vseh prispevkov) za obdobje april in maj 2020. Ti prispevki se bodo samozaposlenim obračunali, ne bo pa jim jih potrebno plačati. Za obdobje marec 2020 ni predvidena oprostitev prispevkov, lahko pa bodo samozaposleni, ki izpolnjujejo pogoje po ZIUPPP (velja od 29.3.2020 dalje) uveljavljali avtomatičen odloga plačila. 

ZIUZEOP ne vsebuje pogoja, ki ga je določal ZIUPPP, da so do ukrepov upravičeni le tisti samozaposleni, ki ne zaposlujejo delavcev.

Za samozaposlene, ki opravljajo dejavnost, je določena tudi oprostitev plačila obrokov akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti, in sicer za obroke, ki zapadejo v plačilo tekom izvajanja ukrepov po tem zakonu (gre za obroke za april in maj 2020). V tem delu se ne šteje, da so bili ti obroki obračunani.

6. Nadomestilo v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja:

Vsi delodajalci bodo lahko nadomestila zaradi bolniških odsotnosti delavcev takoj izplačevali v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, ne glede na razlog bolniške odsotnosti, in sicer od uveljavitve ZIUZEOP dalje do največ 31.5.2020.

6. Pravila glede obveznosti vračanja prejetih sredstev:

Ob preverjanju izpolnjevanja pogojev za uveljavljanje interventnih ukrepov po ZIUZEOP pa morajo biti delodajalci pazljivi tudi na pravilo 99. člena, ki določa kdaj bo moral delodajalec prejeta sredstva vrniti. 

Če pri uveljavljanju predvidenih interventnih ukrepov potrebujete našo pomoč, smo vam strokovnjaki BDO na voljo.