• Kaj prinaša ZIUOPOK?
Prispevek :

Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev

01 april 2020

ZIUOPOK, objavljen 28.3.2020 – URL 36/2020
 

Vlada Republike Slovenije je dne 28. 3. 2020 sprejela predlog Zakona o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK).

V nadaljevanju dopisa smo za vas pripravili informacije o ključnih zahtevah tega zakona, o dokumentaciji, ki jo bodo morali pripraviti gospodarski subjekti in fizične osebe v kolikor bodo želele doseči odlog plačil obveznosti po kreditnih pogodbah in o zahtevah po rednem mesečnem poročanju.

1. Kaj omogoča zakon?

 • odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe za obdobje 12 mesecev vendar samo, če obveznosti za katere kreditojemalec zahteva odlog, do razglasitve epidemije virusa še niso zapadle v plačilo.

2. Upravičenci na podlagi tega zakona so:

 • gospodarske družbe (ustanovljene po ZGD), ki imajo sedež v Republiki Sloveniji,
 • zadruge, fizične osebe, ki zaposlujejo delavce v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja ali samozaposlene osebe, ki imajo sedež oziroma stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, nosilci kmetijskega gospodarstva v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo ali nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, in
 • fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

3. Trajanje zakona:

 • Trajanje = 18 mesecev od prenehanja razlogov zanj, kar ugotovi vlada Republike Slovenije
 • Določbe tega zakona se uporabljajo tudi za kreditne pogodbe, ki so na novo sklenjene v obdobju veljavnosti tega zakona.

4.   Dokumentacija – velja za vse gospodarske družbe, zadruge, fizične osebe, ki zaposlujejo delavce, samozaposlene osebe, nosilce kmetijskega gospodarstva in nosilce dopolnilne dejavnosti na kmetiji

 • Potrebno je oddati vlogo na banko (Obrazce za oddajo vlog pripravijo banke – določene banke so na spletnih straneh že objavile vloge).
 • Potrebno je podati pisno izjavo.

  V izjavi družba potrdi, da ima na dan 31. 12. 2019 poravnane zapadle obveznosti iz naslova obveznih prispevkov, davkov in drugih dajatev«, ali da je na dan vložitve vloge v situaciji, ko ji je v skladu z določbami zakona odloženo plačilo obveznosti iz naslova obveznih prispevkov, davkov in drugih dajatev oziroma omogočeno obročno odplačilo le-teh.

 • Potrebno je pripraviti Opis poslovnega položaja zaradi epidemije virusa, kar zajema:
  • navedbo vzrokov in predložitev dokazov za bistveno zmanjšanje obsega dela in poslovanja družbe zaradi posledic epidemije virusa, zaradi česar je prišlo do težav z likvidnostjo, ki lahko povzroči insolventnost oziroma zaradi katerih družba ne more zagotavljati poplačila obveznosti po kreditni pogodbi z banko, in
  • načrt poslovodstva o ukrepih za vzpostavitev likvidnosti.

Določene banke v vlogah zahtevajo tudi oceno poslovodstva o možnostih ohranitve delavnih mest ter projekcije poslovanja (bilanca stanja, izkaz poslovnega izida in izkaz denarnega toka).

Pomembno: V BDO za enkrat sicer še težko ocenimo točno katere podatke bodo kreditodajalci zahtevali pri pregledu dokumentacije, ki bo priložena vlogi.

Predpostavljamo pa, da bodo banke zaradi potreb po zagotavljanju lastne likvidnosti in kapitalske ustreznosti, dokumente, ki bodo priloga vloge za odlog plačila obveznosti, nedvomno natančno pregledale in ocenile ali je družba že sama predhodno v celoti izvedla vse notranje ukrepe za odpravo nelikvidnosti.  

Opis poslovnega položaja kreditojemalca bo zato moral vsebovati veliko večino elementov poslovnega načrta. Ne samo to, po našem mnenju bo moral vsebovati tudi nekatere elemente iz področja finančnega prestrukturiranja za odpravo nelikvidnosti. Ker je pri reševanju kratkoročne nelikvidnosti najpomembnejši čas, je potrebno pripraviti informacije kar se da temeljito in transparentno.

5. Dokumentacija za pridobitev odloga plačila – fizične osebe

 • Potrebno je oddati vlogo na banko (Obrazce za oddajo vlog pripravijo banke – določene banke so na spletnih straneh že objavile vloge).
 • Potrebno bo podati utemeljitev razlogov ter opis dejstev in okoliščin zaradi katerih kreditojemalec začasno ne more zagotavljati poplačila obveznosti po kreditni pogodbi z banko in pri čemer so te okoliščine povezane s posledicami epidemije.

Pomembno: Tudi v tem primeru za enkrat še težko ocenimo točno katere podatke bodo zahtevali kreditodajalci.

Predpostavljamo pa, da bo zahteva po podporni dokumentaciji enostavnejša kot pa bo veljalo za gospodarske subjekte, kljub vsemu pa bo kompleksnost podpornih dokumentov verjetno odvisna od velikosti danih posojil in morebitnih zavarovanj ter dosedanjih virov za odplačevanje posojil. Tudi v tem primeru priporočamo, da se podporna dokumentacija pripravi temeljito in transparentno.

6.  Izjeme

 • Gospodarske družbe (samo mikro, majhna ali srednje velika podjetja), zadruge, fizične osebe, ki zaposlujejo delavce, nosilci kmetijskega gospodarstva in samozaposlene osebe NE POTREBUJEJO K VLOGI PRILOŽITI OPISA POSLOVNEGA POLOŽAJA IN PODATI UTEMELJITEV, če opravlja dejavnost, za katero je bilo z vladnim ali občinskim odlokom določeno, da se opravljanje storitev oziroma prodaja blaga zaradi virusa začasno prepove.
 • V takšnem primeru kreditojemalec v vlogi navede vladni oziroma občinski odlok, ki vpliva na opravljanje njegove dejavnosti

7.   Zahteve o poročanju, ki jih bodo morali izpolnjevati kreditojemalci:

 • Kreditojemalec, ki je ob oddaji vloge moral pripraviti opis poslovnega položaja, mora 1× mesečno poroča banki o izvajanju načrta o ukrepih za vzpostavitev likvidnosti in drugih spremembah njegovega poslovnega položaja.

Pomembno: Zahteve po mesečnem poročanju bodo morale nedvomno izpolnjevati vse gospodarske družbe. Enaka zahteva bo veljala tudi za zadruge, fizične osebe, ki zaposlujejo delavce, samozaposlene osebe, nosilce kmetijskega gospodarstva in nosilce dopolnilne dejavnosti na kmetiji, vendar samo v primeru, če ne opravljajo dejavnosti za katero je bilo z vladnim ali občinskim odlokom določeno, da se zaradi virusa začasno prepove

Redno mesečno poročanje bo naravnano na spremljanje doseganja oziroma morebitnih odstopanj od načrtovanega poslovanja in ukrepov, ki jih bo kreditojemalec predvidel v izhodiščnih dokumentih, ki bodo priloga za pridobitev odloga. Po naši oceni bodo zajemali analizo finančnih izkazov, denarnega toka in likvidnosti ter po potrebi ažuracijo prvotno zastavljeni ukrepov (v kolikor se bo to izkazalo za potrebno).