• Seminar - Novi SRS o prihodkih ter predvidene spremembe o najemih in finančnih naložbah

Novi SRS o prihodkih ter predvidene spremembe o najemih in finančnih naložbah

Datum: sreda, 20.9.2018
Ura: od 9:00 do 14:00
Predavalnica na sedežeu BDO Revizija d.o.o.
Cesta v Mestni log 1 (TRNOVSKA VRATA)
1000  Ljubljana
KJE NAS NAJDETE

  • VSEBINA SEMINARJA

Spremembe, ki jih prinašajo novi SRS 15 odpirajo vrsto vprašanj. Na tem enodnevnem seminarju bomo skušali odgovoriti na naslednja ključna vprašanja:

1. Kaj določa prihajajoči SRS 15 – Prihodki in razumevanje njegovih določil.

2. Kaj so ključne razlike med obstoječim in prihajajočim standardom o prihodkih?

3. Kaj pomeni pripoznavanje prihodkov skozi čas in kaj v trenutku prenosa kontrole in kdaj se uporablja?

4. Katerim 5 korakom moramo slediti po SRS 15 pri pripoznavanju prihodkov?

5. Kaj so nova določila o najemih in na kaj je potrebno biti pozoren pri identifikaciji najemnih pogodb?

5. Kakšni bodo učinki novega standarda o najemih na računovodske izkaze za najemnika in kakšni za najemodajalca?

6. Na kaj se nanašajo preostale predvidene spremembe računovodskih standardov, ki naj bi začele veljati s 1.1.2019?

Cena seminarja je 189 € + DDV. Ob prijavi dveh udeležencev iz istega podjetja nudimo 10% popust, ob prijavo trej ali več udeležencev pa 20% popusta na ceno izobraževanja.

Prijavite se tako, da izpolnite spodnji obrazec.

Vljudno vabljeni!

SRS 15 Prihodki se začne uporabljati 1.1.2019, lahko pa odločimo za zgodnejšo uporabo in ga uporabimo že za leto 2018. Po vsebini sledi zahtevam MSRP 15 Prihodki iz pogodb s kupci. SRS 15 bo imel velik vpliv na določene dejavnosti, še posebej pa na telekomunikacije, software, IT storitve, nepremičnine, gradbeništvo,   licence (franšize, mediji, farmacija) ter avtomobilizem. 

Novi standard SRS 15 v osnovi uvaja dva pristopa pripoznavanja prihodov (skozi čas ali pa v trenutku, ko je kontrola nad proizvodi ali storitvami prenesena na kupca) ter model petih korakov pripoznavanja prihodkov. Zaradi uvedeniih novosti se pričakuje, da bo dinamika pripoznavanja prihodkov drugačna kot do sedaj. To bo seveda vplivalo na številna področja, ki pa niso samo računovodska. Na primer lahko bo prišlo do velikega vpliva na določene kazalnike uspešnosti, ki so podlaga za nagrajevanje uprave, preveriti bo potrebno vse pomembne pogodbe, razmisliti bo potrebno, ali določene pogodbe v bodoče drugače strukturirati, vplive bo treba ustrezno skomunicirati z lastniki, tudi vpliva na davke ne velja zanemariti. Zaradi tega je potrebna skrbna in pravočasna presoja, kaj novi standard prinaša in kakšni so potrebni resursi za uveljavljanje zahtev SRS 15.

Določila SRS, ki se nanašajo na najeme, naj bi začela veljati s 1.1.2019. Vplivala bodo na računovodske izkaze vseh, ki nastopajo kot najemniki kakršnih koli sredstev in praviloma povečala bilančno vsoto, zmanjšala delež kapitala in vplivala na kazalnike zadolženosti. Ko bomo določali pogodbe, ki vsebujejo najeme, bo treba poleg najemnih pogodb preveriti še vse ostale pogodbe, kjer obstaja možnost, da uporabnik nadzira uporabo sredstvo, ki je sicer v lasti najemodajalca in jih upoštevati kot najemne pogodbe. Določiti bo potrebno zneske, ki sestavljajo pravico do uporabe sredstva in obveznosti iz najema, dobo najema ter diskontno stopnjo za izračun diskontiranega zneska, ki bo pripoznan v računovodskih izkazih. Na seminarju bomo pogledali še izjeme, ko najemne pogodbe ni potrebno pripoznati v računovodskih izkazih in pa spregovorili o izkazovanju novih postavk v bilanci stanja, izkazu poslovnega izida ter izkazu denarnih tokov.

PROGRAM SEMINARJA NA KRATKO:

1. Model petih korakov pripoznavanja prihodkov:

1. Določitev pogodbe s kupcem
2. Določitev izvršitvenih obvez
3. Določitev transakcijske cene
4. Razporeditev cene transakcije na izvršitvene obveze
5. Pripoznanje prihodkov, ko je izvršitvena obveza izpolnjena

2. Dva pristopa pripoznavanja prihodkov v skladu z SRS 15:

a) postopoma skozi čas
b) v trenutku prenosa obvladovanja

3. Datum prve uporabe SRS 15 in prehod – predstavitev metod

4. Najemi

a) kdaj gre za najem – ključni pogoji
b) izjeme
c) vpliv na računovodske izkaze najemnika
d) vpliv na računovodske izkaze najemodajalca
e) ključna razkritja

5. Spremembe ostalih SRS (SRS 2 – Neopredmetena sredstva, SRS 3 – Finančne naložbe, SRS 6 – Naložbene nepremičnine, SRS 8 – Kapital ter SRS 14 – Odhodki)

URNIK:

9.00-10.30: predavanje

10.30-11.00: odmor 1 z malico

11.00- 12.15: predavanje

12.15-12.30: odmor 2

12.30-14.00: predavanje

PREDSTAVITEV PREDAVATELJIC:

Mateja Vrankar, BDO Revizija d.o.o., direktorica. Je univerzitetna diplomirana ekonomistka, pooblaščena revizorka in preizkušena notranja revizorka, od leta 2000 zaposlena v družbi BDO Revizija d.o.o. pred tem pa je bila 10 let zaposleni pri  veliki mednarodni revizijski družbi v Avstriji. Vodila in izvajala je številne revizije računovodskih izkazov domačih in mednarodnih podjetij s področja storitev, trgovine, proizvodnje, finančnih storitev in energetike.  V zadnjih letih je vodila večje število posebnih revizij in forenzičnih preiskav ter finančnih skrbnih pregledov  za potrebe prodaj in nakupov družb. Kot pooblaščena revizorka in preizkušena notranja revizorka je članica Slovenskega inštituta za revizijo.  Kot predavateljica sodeluje v izobraževalnem programu Slovenskega inštituta za revizijo, je soavtorica slovenskega dela knjige Interpretacija poslovnih poročil in računovodskih izkazov. V BDO Slovenija vodi “info desk” za MSRP, v preteklih letih pa je vodila več projektov uvajanja MSRP v slovenskih podjetjih.

Maruša Hauptman, BDO Revizija d.o.o., je pooblaščena revizorka, od leta 2000 zaposlena v družbi BDO Revizija d.o.o.. Vodila in izvajala je številne revizije računovodskih izkazov domačih in mednarodnih podjetij s področja storitev, trgovine, proizvodnje, zavarovalništva in energetike. V zadnjih letih je večkrat sodelovala pri posebnih revizijah velikih delniških družb in opravljala forenzične preglede v zvezi s prevarami, ki so se zgodile v srednjih in manjših podjetjih.  Izvajala je vrsto finančnih skrbnih pregledov družb s področja  zavarovalništva, trgovine in industrije tako v Sloveniji kot v tujini. Ima tudi certifikat IFRS pri ACCA s področja Mednarodnih standardov računovodskega poročanja in licenco CFE kot članica ameriškega združenja preiskovalcev prevar ACFE. Je soavtorica slovenskega dela knjige Interpretacija poslovnih poročil in računovodskih izkazov ter redno predava na seminarjih, vezanih na slovenske in mednarodne računovodske standarde, v preteklih letih pa je večkrat sodelovala pri svetovanju v zvezi s prehodom podjetij s SRS na MSRP.

V KOLIKOR IMATE VPRAŠANJA….

Da bi izpolnili vaša pričakovanja in vam olajšali razumevanje računovodskih standardov, lahko do 3 dni pred začetkom seminarja pošljete vprašanja v zvezi s temo seminarja ge. Mateji Vrankar na njen elektronski naslov mateja.vrankar@bdo.si. Odgovore bomo podali na seminarju.